آیا تعداد طاقه پارچه کجراه در قیمت رابطه مستقیم دارد؟